Dokumenty

 

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2020
(formát PDF, veľkosť 0,94MB)

 

Dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.8/2019 o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie.
(formát PDF, veľkosť 0.35MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boliarov
(formát PDF, veľkosť 0.4MB)

 

Výročná správa obce Boliarov za rok 2019
(formát PDF, veľkosť 3,2MB)

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2019
(formát PDF, veľkosť 3,9MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti
(formát PDF, veľkosť 1.8MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 2/2020 o dani za psa
(formát PDF, veľkosť 0.85MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(formát PDF, veľkosť 1.4MB)

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2018
(formát PDF, veľkosť 3,9MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
(formát PDF, veľkosť 1,5MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Boliarov
(formát PDF, veľkosť 1,5MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2019 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Boliarov
(formát PDF, veľkosť 2,9MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a základnej škole zriadených obcou
(formát PDF, veľkosť 0,9MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2019 o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie.
(formát PDF, veľkosť 0,9MB)

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Boliarov
(formát PDF, veľkosť 1,2MB)

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2017
(formát PDF, veľkosť 3,5MB)

 

Evidencia štandardov za oblasť VODA - pitná (2019)
(formát PDF, veľkosť 0.76MB)

 

Evidencia štandardov za oblasť VODA - odpadová (2019)
(formát PDF, veľkosť 0.67MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov o organizovaní miestneho referenda
(formát PDF, veľkosť 5.0MB)

 

Rozpočet obce Boliarov na roky 2018 - 2020
(formát PDF, veľkosť 2.0MB)

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
(formát PDF, veľkosť 430kB)

 

Správa adítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Boliarov za rok 2016
(formát PDF, veľkosť 1,7MB)

 

Smernica upravujúca postupy vo verejnom obstarávaní
(formát PDF, veľkosť 9,3MB)

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2016
(formát PDF, veľkosť 4,2MB)

 

Prílohy k záverečnému účtu obce Boliarov za rok 2016
(formát PDF, veľkosť 600kB)

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
(formát PDF, veľkosť 430kB)

 

Rozpočet obce Boliarov na rok 2017
(formát PDF, veľkosť 2.2MB)

 

Štatút obce Boliarov
(formát PDF, veľkosť 173B)

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Boliarov
(formát PDF, veľkosť 73kB)

 

Záverečný účet obce Boliarov za rok 2015
(formát PDF, veľkosť 174kB)
 
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews